ป.ป.ส.ผนึกกำลัง6ประเทศ ปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ

ป.ป.ส.ไทยประชุม 6 ประเทศสมาชิกฯ สรุปผลการปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ในห้วง 6 เดือนที่ผ่านมา พร้อมผนึกกำลัง 6 ประเทศ เปิดปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ตั้งศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัยที่เมียนมา

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. มอบหมายให้นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อสรุปผลการปฏิบัติในปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ (มกราคม – มิถุนายน 2560) ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 – 2561) และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในห้วงต่อไป โดยมีนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต นางสาวรัชนีกร สรสิริ นายสิทธิศักดิ์ กัลยาณประดิษฐ์ ที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. นายธันวา ผุดผ่อง ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย พร้อมผู้แทนประเทศสมาชิกรวม 6 ประเทศ ได้แก่ จีน สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อสรุปผลการปฏิบัติในปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ในห้วง 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – มิถุนายน 2560) และกำหนดแนวทาง การดำเนินงานในห้วงต่อไป ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเรื่องการลงนาม MOU เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย และการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กำหนดการดำเนินงานและกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติด รวมถึงการร่วมกันแก้ไขปัญหาการลักลอบลำเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ที่อาศัยความร่วมมือภายในประเทศและภายในภูมิภาคอาจไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เห็นควรมีการแสวงหาความร่วมมือระหว่างประเทศและนอกภูมิภาค เพราะปัญหายาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นมิใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่ปัญหาร่วมกันทั่วโลก

จากนั้น คณะผู้เข้าประชุมฯ ได้เดินทางไปยัง เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศเมียนมา เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ และศูนย์ประสานแม่น้ำโขงปลอดภัย เมืองเชียงตุง ต่อมาวันที่ 10 ส.ค. พลตรี อ่อง โซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประเทศเมียนมา เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ (ห้วงกรกฎาคม – ธันวาคม 2560) ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย 6 ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และไทย) พร้อมรับเป็นเจ้าภาพต่อจากประเทศไทย (จัดตั้งศูนย์ประสานแม่น้ำโขงปลอดภัย หรือ Safe Mekong Coordination Centre (SMCC) ณ เชียงตุง รัฐฉานตะวันออก โดยมี นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. คณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมฯ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติการตามแผนฯ และสร้างการมีส่วนร่วมในระดับนโยบายของแต่ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการสืบสวนขยายผลเครือข่ายยาเสพติดรายสำคัญให้สามารถนำไปสู่การจับกุมนักค้ายาเสพติดได้ในที่สุด โดยประเทศเมียนมาจะเป็นเจ้าภาพในห้วง 3 เดือนนี้ (กรกฎาคม – กันยายน 2560) 

นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ จะก่อให้เกิดความร่วมมือข่าวสารเชิงลึกระหว่างประเทศที่ประสบปัญหายาเสพติดร่วมกันทั้งทวิภาคี และพหุภาคี อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จากภายนอกประเทศของตนที่เข้าไปยังแหล่งผลิต รวมทั้งสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำให้ได้มากที่สุด เป็นการลดศักยภาพการผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ตามแผน “11 พื้นที่ปฏิบัติการ” เพื่อหยุดความเคลื่อนไหวของยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคำ ทั้งนี้ผลการปราบปรามจับกุมยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (มกราคม – มิถุนายน 2560) ทั้ง 6 ประเทศมีผลการจับกุมรวมทั้งสิ้น 325 คดี ผู้ต้องหา 534 คน ของกลางยาบ้าจำนวน 94,533,159 เม็ด ไอซ์ 1,484 กิโลกรัม กัญชา 6,730 กิโลกรัม สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์รวม 120,000 กิโลกรัม หากนำไปผลิตไอซ์จะได้มากกว่า 8,000 กิโลกรัม และยาบ้าอีกประมาณ 100 ล้านเม็ด”. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews